برچسب: امنیت 2021

13 دی

تهدیدات امنیت سایبری در سال ۲۰۲۱

در طول یک دهه گذشته فناوری های دیجیتالی در بسیاری از صنایع و بخش ها از جمله زیرساخت های کسب و کاری نفوذ کرده و ارتباط بین محصولات، فرایندها و سرویس ها نیز افزایش زیادی یافته است. به ترکیب راهبردهای...

662

اخبار شرکت ها

علیرضا