برچسب: KPI

26 مرداد

مدرک شرح کار و شاخص کلیدی عملکرد

مدرک شرح کار ( Statement Of Work ) که به اختصار SOW نامگذاری می شود ، واژه SOW یک واژه کلی و عام است و در صنایع مختلف به شکل های مختلف تهیه و تنظیم می شوند اما چیزی که...

1857

بلاگ

علیرضا